ธรรมชาติที่แท้ / สันตปาปา ลีโอ ที่ ๑๓

No one is so rich that he does not need another’s help,

no one is so poor as not to be useful in some way to his fellow men,

and the disposition to ask assistance from others with confidence  

and to grant it with kindness is part of our very nature.

 

Pope Leo XIII

 

“ไม่มีใครรวยจนกระทั่งเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ไม่มีใครจนเสียจนกระทั่งเขาไม่สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้
ในทางใดทางหนึ่ง ความโน้มน้าวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยความเชื่อมั่น
และที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยความกรุณา เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่แท้ของมนุษย์เรา”

สันตปาปา ลีโอ ที่ ๑๓ (๑๘๑๐ - ๑๙๐๓)
สันตปาปาช่วงปี ๑๘๗๘ - ๑๙๐๓ เป็นผู้ปรองดองศาสนาโรมันคาธอลิกเข้ากับวิทยาศาสตร์และปรัชญาเสรีนิยม
เขียนเกี่ยวกับสภาพของชนชั้นคนงาน และมีบทบาทในการเชื่อมความสัมพันธ์กับพวกสหภาพแรงงาน.

ที่มา : หนังสือ “แด่โลกและชีวิต ปรัชญาความคิดบุคคลสำคัญของโลก”,

วิทยากร เชียงกูล รวบรวมแปล,
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร พฤษภาคม ๒๕๓๙ หน้า ๑๕๗