สรรนิพนธ์พุทธทาสภิกขุ ว่าด้วย ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ / กลุ่มพุทธทาสศึกษา

สรรนิพนธ์พุทธทาสภิกขุ ว่าด้วยศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณบันทึกผู้รวบรวม

บทนำ

ภาค ๑ — อัสสาทะของศิลปะ

ศิลปะคืออะไรศิลปะเกิดจากอะไรศิลปะเกิดขึ้นเพื่ออะไรศิลปะโดยวิธีใด

ภาค ๒ — อาทีนวะของศิลปะ

โทษหรือส่วนเสียของศิลปะโทษหรือส่วนเสียของศิลปะ เกิดมาจากอะไร/นำไปสู่อะไร

ภาค ๓ — นิสสรณะของศิลปะ

ทางออกของศิลปะทางออกของศิลปินบทความที่น่าสนใจ > พุทธทาสภิกขุ–สวนโมกขพลาราม

สรรนิพนธ์พุทธทาสภิกขุว่าด้วย ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ