สัจจะของธรรมชาติ / พุทธทาสภิกขุ

สัจจะของธรรมชาติ

เมื่อไม่ยอมพิจารณา สัจจะของธรรมชาติ

มันก็ดื้อรั้น มีทิฏฐิในสัจจะของตนอย่างเหนียวแน่น

เลยทำให้สัจจะที่แท้จริงของธรรมชาติ

ดังที่ปรากฏอยู่ในรูปของพระธรรมในพระศาสนาต่าง ๆ นั้น

ถูกเหยียบย่ำ คือไม่มีใครสนใจ;

เหยียบย่ำโดยถือเสียว่า ไม่มีประโยชน์อะไร, พ้นสมัยไม่จำเป็น .

 

         พุทธทาสภิกขุ