What Uncle Sam Really Wants : อเมริกาอเมริกาอเมริกา วิพากษ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา/ นอม ชอมสกี เขียน, ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล

What Uncle Sam Really Wants
: อเมริกาอเมริกาอเมริกา วิพากษ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

Noam Chomsky เขียน / ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

                                                      พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔

นอม ชอมสกี เป็นนักภาษาศาสตร์ นักปรัชญา นักวิพากษ์สังคมและการเมือง ที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ ๒๐ เขาเกิดในฟิลาเดลเฟียในปี ๑๙๒๘ ต่อมาได้เป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่สถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology) จนถึงปัจจุบัน นอกจากงานเขียนทางด้านภาษาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ จนกลายเป็นสำนักที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีภาษาศาสตร์ มากที่สุดในศตวรรษนี้แล้ว ความคิดทางด้านสังคมการเมืองของชอมสกี ยังเป็นที่ยอมรับทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก...คำนำ เป้าหมายหลักในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ปกป้องเขตอิทธิพลของอเมริกา

ขั้วเสรีนิยม

"ดินแดนยิ่งใหญ่"

การฟื้นฟูระเบียบดั้งเดิม

ภาระหน้าที่ต่อประชาธิปไตย

ภัยคุกคามของตัวอย่างที่ดี

โลกสามเหลี่ยม

ความวิบัตินอกบ้าน

นโยบายเพื่อนบ้านแสนดี

การตรึงกางเขนเอลซัลวาดอร์

สอนบทเรียนให้นิคารากัว

ทำให้กัวเตมาลาเป็นลานประหาร

การรุกรานปานามา

ฉีดยาให้เอเชียอาคเนย์

สงครามอ่าวเปอร์เซีย

การบิดเบือนคดีอิหร่าน/คอนทรา

วิสัยทัศน์สำหรับยุโรปตะวันออก

อันธพาลรับจ้างระดับโลก

การล้างสมองที่บ้าน 

สงครามเย็นเป็นเครื่องมืออย่างไร

สงครามต่อต้านยาเสพย์ติด (บางประเภท)

สงครามคือสันติภาพ เสรีภาพคือความเป็นทาส อวิชชาคือพลัง

สังคมนิยม ของจริงและของปลอม

สื่อมวลชน

อนาคต 

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

คุณทำอะไรได้บ้าง

การต่อสู้ยังดำเนินต่อไป

นอม ชอมสกี ที่คนไทยควรรู้จัก

วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ